สาส์นจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CEO

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย

ปี 2558 เป็นปีที่บริษัท เอ็นซีแอลอินเตอร์เนชั่นแนลโลจิสติกส์จำกัด (มหาชน)ได้ดำเนินการมาครบ19ปีที่ผ่านมา มียอดขายและกำไรที่มนั่ คงและเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยที่ในปี 2558 ถือเป็นปีที่บริษัทได้เผชิญกับความท้าทายครั้งสำคัญ ในการที่บริษัทได้ริเริ่มโครงการขนส่งสินค้าทางเรือจากท่าเรือระนองประเทศไทยไปยังเมืองย่างกุ้งประเทศเมียนมาร์ ซึ่งเป็นโครงการที่คิดค้นขึ้นมาใหม่ แต่ทว่าไม่ประสบผลสำเร็จตามที่ได้คาดหวังไว้ทั้งหมด ส่งผลให้บริษัทได้ยุติโครงการดังกล่าวแล้วในช่วงไตรมาส 3 ปี 2558 และประสบผลประกอบการขาดทุน อย่างไรก็ตามในปี 2558 บริษัทมีรายได้รวมเพิ่มขึ้นจากปี 2557 ในอัตราร้อยละ17.39 และผลประกอบการของบริษัทมีแนวโน้มการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงไตรมาส 4 ปี 2558 เป็นต้นมาทั้งนี้ในปี 2558 บริษัทย่อยที่ประเทศสิงคโปร์มีผลประกอบการกำไรหลังจัดตั้งบริษัทมาได้ 1 ปีกว่าๆ และมีแนวโน้มจะทำกำไรได้เพิ่มมากขึ้นในปีต่อๆไป

ด้านทิศทางการดำเนินธุรกิจ บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนากลยุทธ์ให้เป็นไปตามเป้าหมายและภารกิจของบริษัท ในการเป็นมืออาชีพในการช่วยลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าให้มากที่สุด รวมทั้งการประกอบธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจรด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญและให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความจริงใจ พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางการค้าที่มีประสิทธิภาพทั่วโลก และเน้นการหาลูกค้ารายใหม่ผสมผสานกับการขยายฐานธุรกรรม ของลูกค้าเดิม อย่างต่อเนื่อง

ด้านการพัฒนาองค์กร บริษัทยังคงมุ่งเน้นในการสร้างองค์กรให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน ด้วยการให้ความสำคัญกับการบริหารงานคุณภาพทั่วทั้งองค์กร โดยมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน อีกทั้งยังคงดำเนินโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมตลอดมา เพื่อสรรค์สร้างกิจกรรมที่เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง

จากความมุ่งมั่นตั้งใจในการบริหารงาน ประกอบกับการร่วมแรงร่วมใจจากทุกภาคส่วน บริษัทขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกๆท่าน ที่ได้ให้การสนับสนุนกิจการของบริษัท ด้วยดีตลอดมา รวมถึงพนักงานทุกคนสำหรับความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน ที่ล้วนเป็นกำลังสำคัญทำให้บริษัทฯ มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

บริษัทพร้อมที่จะทุ่มเททำงานด้วยความอุตสาหะอย่างเต็มกำลัง เพื่อนำมาซึ่งความเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนของบริษัทฯ ต่อไปในอนาคต

กิตติ พัวถาวรสกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
02-473-7351
02-473-7374