สาสน์จากประธานกรรมการบริษัท

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย

ในมิติการมองตลาดเป้าหมายประเทศไทยในอนาคต ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของไทย ฉบับที่ 2 (2556 - 2560) กล่าวได้ว่าการเคลื่อนตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจโลกมาอยู่ที่เอเชีย โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านรอบประเทศไทยและอาเซียนนั้น ได้เปิดโอกาสสำคัญให้ประเทศไทยสามารถวางยุทธศาสตร์การแข่งขันและการพัฒนาความเชื่อมโยง รวมถึงการบริหารความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน ในลักษณะที่สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้เกิดกับประเทศได้สูงสุด ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขของเวทีการแข่งขัน และการเปลี่ยนแปลงของบริบทอื่น ทั้งภายในและภายนอก บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องปรับตัว และ พัฒนายกระดับความสามารถให้แข็งแรง เพื่อให้สอดคล้องและทันต่อการเปลี่ยงแปลง

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีความมุ่งมั่นต่อการพัฒนาองค์กร อย่างต่อเนื่องมากว่า 20 ปี โดยยึดหลักการบริหารงานภายใต้การกำกับดูแลและบริหารจัดการที่ดี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียและประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และร่วมกันต่อต้านธุรกิจคอรัปชั่น มาโดยตลอด สำหรับในรอบปี 2559 ที่ผ่านมา เป็นอีกปีหนึ่งที่ บริษัทฯ ต้องพบกับความท้าทาย และ ความเสี่ยงจากปัจจัยหลายประการ เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร บริษัทฯ ได้กระจายและขยายการลงทุนไปยังธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่นธุรกิจเพื่อให้บริการจัดหาตู้ส่งสินค้า และให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ , ธุรกิจให้เช่าตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อขยายฐานธุรกิจไปยังต่างประเทศให้ครบวงจรมากขึ้น และธุรกิจผลิตน้ำยาล้างไตและจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกระจายความเสี่ยงในธุรกิจให้มีความหลากหลายมากขึ้น และเล็งเห็นว่าจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ ได้ในอนาคต ส่งเสริมให้บริษัทฯ มีผลตอบแทนที่เติบโต มั่นคง และต่อเนื่องในอนาคต

ในด้านประสิทธิภาพและคุณค่าขององค์กร บริษัทฯ ได้มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรด้านทรัพยากรมนุษย์ ให้มีศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ให้มีกระบวนการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมพนักงานให้มีการคิดค้นนวัตกรรมและมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมาย ทิศทาง ขององค์กร เพื่อรองรับการขยายและการเติบโตในอนาคต

ทั้งนี้ผมในนามของประธานกรรมการบริษัท ขอขอบคุณในความไว้วางใจและความเชื่อมั่นจากท่านผู้ถือหุ้น นักลงทุน สถาบันทางการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้า หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ที่ได้ให้การสนับสนุนบริษัทฯ มาโดยตลอด ตลอดจน ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่าน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจ ช่วยดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น ส่งผลให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จ จนถึงทุกวันนี้ ขอให้ทุกท่านมั่นใจว่าบริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี และรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการเติบอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนของบริษัทฯ ต่อไป

กร ทัพพะรังสี
ประธานคณะกรรมการ

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
02-473-7351
02-473-7374