ประวัติบริษัท

ปี 2559
มกราคม บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนในบริษัท เอส เอส เค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด (“บริษัทร่วม หรือ “SSK”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ 27 มกราคม 2559 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท เพื่อให้บริการขนส่งสินค้าในประเทศด้วยรถบรรทุกหัวลาก และเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้ขายทรัพย์สิน หัวลาก จำนวน 65 หัว และหางพ่วง จำนวน 98 หาง ให้แก่ SSK ตามสัญญาโอนทรัพย์สินเพื่อการลงทุนคิดเป็นประมาณ 120.94 ล้านบาท

และในเดือนมิถุนายน ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนใน SSK จำนวน 289 ล้านบาท จากเดิมที่มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1 ล้านบาท รวมเป็น 290 ล้านบาท

มีนาคม บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนกับ LEGEND SHIPPING PTE. LTD. (ประเทศสิงคโปร์) เพื่อจัดตั้ง บริษัท เลเจนด์ ชิปปิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด (“บริษัทย่อย”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท เพื่อให้บริการจัดหาตู้ขนส่งสินค้า (SOC) และให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยการขนส่งสินค้าทางทะเลโดยเป็นเจ้าของตู้คอนเทอนเนอร์เอง และเป็นตัวแทนแต่งตั้งจากต่างประเทศในการนำเข้าและส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ
มิถุนายน บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนกับ LEGEND SHIPPING PTE. LTD. (ประเทศสิงคโปร์) เพื่อจัดตั้ง LEGACY ASIA CAPPITAL PTE. LTD. (“บริษัทย่อย”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตั้งอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ด้วยทุนจดทะเบียน 200,000 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ เพื่อทำธรุกิจให้เช่าตู้คอนเทนเนอร์เพื่อขยายฐานธุรกิจไปยังต่างประเทศและครบวงจรมากขึ้นรวมทั้งเป็นการกระจายความเสี่ยงในธุรกิจให้มีความหลากหลายมากขึ้น
กันยายน บริษัทได้ร่วมลงทุนกับบริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จำกัด ("บริษัทร่วมอื่นๆ หรือ “GWM”) เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญ เป็นเงิน 8 ล้านบาท จากจำนวนทุนจดทะเบียนทั้งหมด 18 ล้านบาท ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตน้ำยาล้างไตและจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยการลงทุนครั้งนี้ บริษัทฯ เล็งเห็นว่าจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ ได้ในอนาคต อีกทั้งเป็นการกระจายความเสี่ยง ส่งเสริมให้บริษัทฯ มีผลตอบแทนที่เติบโต มั่นคง และต่อเนื่องในอนาคต
ปี 2558
กุมภาพันธ์ ขยายธุรกิจขนส่งในประเทศโดยการซื้อหัวลากเพิ่มจำนวน 15 หัว รวมบริษัทมีจำนวนหัวลากทั้งหมด 65 หัวลาก และ 98 หางลาก
มีนาคม เริ่มให้บริการจัดส่งสินค้าทางเรือแบบตู้คอนเทนเนอร์ครบวงจรจากท่าเรือระนองประเทศไทยไปยังท่าเรือย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์
กรกฎาคม หยุดให้บริการจัดส่งสินค้าทางเรือจากท่าเรือระนองประเทศไทยไปยังท่าเรือย่างกุ้งประเทศเมียนมาร์ ซึ่งไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยยะสำคัญต่อการประกอบธุรกิจหลักของบริษัท
ธันวาคม ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 1 (NCL-W1) โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตรา 3 หุ้นเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า

เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็น 140.00 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการเสนอขาย หุ้นแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NCL-W1

ปี 2557
มกราคม เริ่มให้บริการจัดหาและบริการคลังสินค้าให้แก่ลูกค้า โดยปัจจุบันมีคลังสินค้าที่ให้บริการ 1 แห่ง ที่เขตปลอดอากรวินโคสท์ ถนนบางนา-ตราด (ปัจจุบันไม่ได้มีการให้บริการแล้ว)
สิงหาคม ตั้งสำนักงานสาขาที่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
พฤศจิกายน บริษัท ได้ก่อตั้งบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ โลจิสติกส์จำกัด ซึ่งเป็นสาขาของบริษัทในประเทศสิงคโปร์ เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการจัดการระบบโลจิสติกส์ โดยมีทุนจดทะเบียน 500,000 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ ทั้งนี้บริษัทถือหุ้น ในสัดส่วน 100% ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว
ธันวาคม เข้าซื้อหุ้นของบริษัท ทรานส์ออฟชอร์ โลจิสติกส์ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 22.2% ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระ แล้ว 1,000,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ ในราคารวมประมาณ 33,080,000 บาท ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ โดยประกอบธุรกิจให้บริการจัดการระบบโลจิสติกส์ ทั้งนี้ เป็นการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจการขนส่ง ด้านระบบโลจิสติกส์ในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับท่อขุดเจาะน้ำมันดิบ และรองรับการขยายตลาดสู่กลุ่มประเทศอาเซียน
ปี 2556
มิถุนายน ดำเนินการแปรสภาพบริษัทเป็นมหาชน และเปลี่ยนชื่อจาก “บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด” เป็น “ บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)” เพื่อนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 105.00 ล้านบาท และเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญจากหุ้นละ 10.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.25 บาทซึ่งทำให้จำนวนหุ้นสามัญที่จดทะเบียนไว้เพิ่มขึ้นจาก 8,125,000 หุ้นเป็น 420,000,000 หุ้น

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
02-473-7351
02-473-7374