ประวัติบริษัท

ปี 2558
กุมภาพันธ์ ขยายธุรกิจขนส่งในประเทศโดยการซื้อหัวลากเพิ่มจำนวน 15 หัว รวมบริษัทมีจำนวนหัวลากทั้งหมด 65 หัวลาก และ 98 หางลาก
มีนาคม เริ่มให้บริการจัดส่งสินค้าทางเรือแบบตู้คอนเทนเนอร์ครบวงจรจากท่าเรือระนองประเทศไทยไปยังท่าเรือย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์
กรกฎาคม หยุดให้บริการจัดส่งสินค้าทางเรือจากท่าเรือระนองประเทศไทยไปยังท่าเรือย่างกุ้งประเทศเมียนมาร์ ซึ่งไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยยะสำคัญต่อการประกอบธุรกิจหลักของบริษัท
ธันวาคม ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 1 (NCL-W1) โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตรา 3 หุ้นเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า

เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็น 140.00 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการเสนอขาย หุ้นแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NCL-W1

ปี 2557
มกราคม เริ่มให้บริการจัดหาและบริการคลังสินค้าให้แก่ลูกค้า โดยปัจจุบันมีคลังสินค้าที่ให้บริการ 1 แห่ง ที่เขตปลอดอากรวินโคสท์ ถนนบางนา-ตราด (ปัจจุบันไม่ได้มีการให้บริการแล้ว)
สิงหาคม ตั้งสำนักงานสาขาที่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
พฤศจิกายน บริษัท ได้ก่อตั้งบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ โลจิสติกส์จำกัด ซึ่งเป็นสาขาของบริษัทในประเทศสิงคโปร์ เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการจัดการระบบโลจิสติกส์ โดยมีทุนจดทะเบียน 500,000 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ ทั้งนี้บริษัทถือหุ้น ในสัดส่วน 100% ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว
ธันวาคม เข้าซื้อหุ้นของบริษัท ทรานส์ออฟชอร์ โลจิสติกส์ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 22.2% ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระ แล้ว 1,000,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ ในราคารวมประมาณ 33,080,000 บาท ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ โดยประกอบธุรกิจให้บริการจัดการระบบโลจิสติกส์ ทั้งนี้ เป็นการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจการขนส่ง ด้านระบบโลจิสติกส์ในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับท่อขุดเจาะน้ำมันดิบ และรองรับการขยายตลาดสู่กลุ่มประเทศอาเซียน
ปี 2556
มิถุนายน ดำเนินการแปรสภาพบริษัทเป็นมหาชน และเปลี่ยนชื่อจาก “บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด” เป็น “ บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)” เพื่อนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 105.00 ล้านบาท และเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญจากหุ้นละ 10.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.25 บาทซึ่งทำให้จำนวนหุ้นสามัญที่จดทะเบียนไว้เพิ่มขึ้นจาก 8,125,000 หุ้นเป็น 420,000,000 หุ้น

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
02-473-7351
02-473-7374