ข้อมูลธุรกิจบริษัท

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ประกอบธุรกิจให้บริการจัดการระบบโลจิสติกส์ (Logistics Provider) ซึ่งได้แก่ การวางแผน การจัดการ รวมถึงการเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้า เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการเคลื่อนย้ายสินค้าของลูกค้าจากต้นทางจะไปส่จุดหมายปลายทางด้วยระยะเวลาที่สั้นที่สุดและด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุดโดย

ลักษณะการให้บริการของบริษัทแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มหลัก คือ การให้บริการจัดการขนส่งระหว่างประเทศและการให้บริการขนส่งในประเทศ โดยแต่ละกลุ่มการให้บริการมีรายละเอียด ดังนี้

 

รายได้ 2556 2557 2558
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %
รายได้จากการให้บริการ            
1. การจัดการขนส่งระหว่างประเทศ            
   1.1. ทางเรือ 798.09 85.27 774.88 83.97 952.82 88.14
   1.2. ทางอากาศ 12.21 1.30 13.22 1.44 11.65 1.08
   1.3. บริการอื่นๆ 1.07 0.11 2.08 0.23 0.42 0.04
รวมรายได้จากบริการจัดการขนส่งระหว่างประเทศ 811.38 86.96 790.18 85.64 964.89 89.26
2. การขนส่งในประเทศด้วยรถบรรทุกหัวลาก-หางลาก 117.87 12.59 125.24 13.57 109.73 10.15
รวมรายได้จากการให้บริการ 929.25 99.29 915.42 99.21 1,074.62 99.41
รายได้อื่น 1) 6.66 0.71 7.29 0.79 6.41 0.59
รายได้รวม 935.91 100.00 922.71 100.00 1,081.03 100.00
หมายเหตุ
 1. รายได้อื่นได้แก่ กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน, ดอกเบี้ยรับ และรายได้ค่าเช่า เป็นต้น

 

1.การให้บริการจัดการขนส่งระหว่างประเทศ
การเป็นผู้บริหารจัดการให้เกิดการเคลื่อนย้ายสินค้าจากจุดขนถ่ายสินค้าเพื่อส่งออกจากประเทศไทยไปสู่ยังจุดหมายปลายทางในประเทศต่าง ๆ กว่า 180 ประเทศซึ่ง ครอบคลุมทุกเส้นทางการค้าหลักทั่วโลก และการเป็นผู้บริหารจัดการการเคลื่อนย้ายสินค้าจากประเทศต่าง ๆ มาสู่จุดขนถ่ายสินค้าเข้าประเทศซึ่งบริษัทมีการให้บริการจัดการขนส่งทั้ง ทางทะเลและทางอากาศ โดยบริษัทเป็นผู้ให้บริการจัดการขนส่งประเภทที่ไม่มีเรือหรือเครื่องบินเป็นของตนเอง แต่จะจัดหาระวางเรือหรือเครื่องบินรวมทั้ง ตู้คอนเทนเนอร์จากผู้ประกอบการขนส่งอันได้แก่ บริษัทเรือหรือสายการบิน เพื่อให้บริการแก่ลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการประสานงานกับพันธมิตรในประเทศต่าง ๆ เพื่อให้สามารถให้บริการเคลื่อนย้ายสินค้าจากท่าเรือหรือสนามบินในต่างประเทศไปยังจุดหมายปลายทางที่อยู่ภายในประเทศต่าง ๆ นั้น ได้อีกด้วย ทั้งนี้ รายได้จากการให้บริการดังกล่าวนับเป็นรายได้หลักของบริษัท โดยปี 2557 และ ปี 2558 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเท่ากับ 790.18 ล้านบาท และ 964.89 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 85.64 ร้อยละ และร้อยละ 89.26 ของรายได้รวมในแต่ละปี ตามลำดับ

การให้บริการจัดการขนส่งระหว่างประเทศของกลุ่มบริษัทสามารถแบ่งตามวิธีการขนส่งได้ดังนี้

 • การจัดการขนส่งระหว่างประเทศทางทะเล
 • การจัดการขนส่งระหว่างประเทศทางอากาศ
 • บริการอื่น ๆ
ปัจจุบันบริษัทมีการให้บริการจัดการขนส่งทางทะเลครอบคลุมทั้ง 5 ทวีป ได้แก่ ยุโรป, อเมริกา, เอเชีย, ออสเตรเลีย และแอฟริกา ซึ่งครอบคลุมท่าเรือหลักของเขตการค้าสำคัญในกลุ่มประเทศต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วนรวมกว่า 180 แห่ง สำหรับการขนส่งสินค้าทางทะเลสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ
 • การขนส่งแบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์ (Full Container Load: FCL)
  เหมาะสำหรับลูกค้าที่มีปริมาณสินค้าที่มากพอที่จะเช่าตู้คอนเทนเนอร์ทั้งตู้ เพื่อบรรจุสินค้าของลูกค้านั้น ๆ เพียงรายเดียวโดยไม่จำเป็นต้องไปร่วมแบ่งใช้ตู้คอนเทนเนอร์กับลูกค้ารายอื่น ๆ โดยกลุ่มบริษัทจะให้บริการจัดหาตู้คอนเทนเนอร์ขนาดต่างๆ ที่เหมาะสม, จัดหาสายเรือตามตารางเวลาและข้อกำหนดที่ลูกค้าต้องการ, จัดการด้านเอกสารพิธีการศุลกากร รวมถึงเป็นตัวแทนในการออกสินค้าให้แก่ลูกค้า
 • การขนส่งแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ (Less than Container Load: LCL)
  เหมาะสำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีสินค้าไม่มากพอที่จะเช่าตู้คอนเทนเนอร์เพื่อบรรจุสินค้าของตนเองเพียงรายเดียวได้ โดยบริษัทจะให้บริการรับสินค้าจากลูกค้าแต่ละรายมารวมกันและจัดสรรพื้นที่ในการบรรจุเข้าตู้คอนเทนเนอร์ที่จองไว้ ซึ่งบริษัทจะคำนวณพื้นที่และจัดวางสินค้าให้เหมาะสมกับลักษณะของสินค้าและข้อกำหนดของลูกค้าแต่ละราย เพื่อให้สินค้าของลูกค้าแต่ละรายที่มีความแตกต่างกันสามารถบรรจุลงตู้คอนเทนเนอร์เดียวกันได้อย่างปลอดภัย, ส่งได้ตามกำหนด และอยู่ภายใต้ต้นทุนที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าแต่ละราย ทั้งนี้ เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้ประกอบการที่อยู่ในธุรกิจให้บริการจัดการขนส่งสินค้าเช่นเดียวกับกลุ่มบริษัท จึงสามารถดำเนินการเรื่องเอกสารพิธีการศุลกากรได้เอง
 • การให้บริการจัดหาตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งสินค้า (Ship Own Container : SOC)
  โดยทางบริษัทฯจะให้บริการจัดหาตู้คอนเทนเนอร์เปล่าให้กับลูกค้าเพื่อนำไปใช้ในการบรรจุสินค้าของตนเองโดยไม่ต้องรอตู้คอนเทนเนอร์จากสายเรือ และในบางสายเรือที่ไม่มีตู้คอนเทนเนอร์ไว้บริการลูกค้า บริษัทฯ ก็จะเข้าไปจัดหาตู้คอนเทนเนอร์ให้แทน เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้บริการตู้คอนเทนเนอร์ในการบรรจุสินค้า
เป็นวิธีการขนส่งระหว่างประเทศที่รวดเร็ว ใช้ระยะเวลาในการเคลื่อนย้ายสินค้าไปสู่จุดหมายปลายทางที่สั้น กว่าการขนส่งทางทะเล แต่มีต้นทุนที่สูงกว่า จึงเหมาะสำหรับการขนส่งสินค้าที่มีอายุในการเก็บรักษาสั้น หรือต้องการรักษาอุณหภูมิ เช่น ผักสดและผลไม้, สินค้าที่มูลค่าสูงหรือต้องการการดูแลเป็นพิเศษ เช่น อัญมณีและทองคำ รวมทั้ง สินค้าที่ต้องการความรวดเร็วในการจัดส่งซึ่ง มีน้ำหนักและปริมาณไม่มากนัก เช่น เอกสารและสิ่งตีพิมพ์ต่าง ๆ สำหรับการให้บริการแก่ลูกค้าที่ต้องการบริการขนส่งระหว่างประเทศทางอากาศนี้ บริษัทจะให้บริการจัดหาสายการบิน ตามตารางเวลาและข้อกำหนดที่ลูกค้าต้องการ, จัดการด้านเอกสารพิธีการศุลกากร รวมถึงเป็นตัวแทนในการออกสินค้าให้แก่ลูกค้า ปัจจุบันบริษัทสามารถให้บริการจัดการขนส่งทางอากาศรวมแล้วกว่า 180 ประเทศเช่นเดียวกัน
บริษัทมีการให้บริการด้านพิธีการศุลกากรและเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการเป็นตัวแทนในการออกสินค้าให้แก่ลูกค้าซึ่งการดำเนินการดังกล่าวต้องอาศัยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านพิธีการและกฎระเบียบเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออกเพื่อให้ลูกค้าสามารถกฏิบัติตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเทศได้อย่างถูกต้องและสามารถรับหรือส่งสินค้าไปยังจุดหมายปลายทางได้ตรงตามกำหนดเวลา

ปัจจุบัน บริษัทมีสำนักงานที่ให้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 2 แห่ง ได้แก่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทในกรุงเทพ และสำนักงานสาขาที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นอกจากนี้ ในช่วงปลายปี 2557 บริษัทได้ลงทุนในบริษัทย่อย บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด และร่วมลงทุนในบริษัทร่วม คือ บริษัททรานส์ออฟชอร์ โลจิสติกส์ จำกัด ซึ่งทั้งสองบริษัทให้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศจากประเทศสิงคโปร์ ไปสู่ยังจุดหมายปลายทางในภูมิภาคต่างๆ โดยมีเป้าหมายหลักคือ ทวีปอเมริกา ทวีปเอเชีย และทวีปยุโรป

2.การให้บริการขนส่งในประเทศ
บริษัทเริ่มให้บริการขนส่งสินค้าในประเทศด้วยรถบรรทุกหัวลากและหางลากในปี 2554 เพื่อเป็นการขยายขอบเขตการให้บริการแก่ลูกค้าที่ใช้บริการจัดการขนส่งระหว่างประเทศกับบริษัทอยู่แล้ว และยังเป็นการขยายการทำธุรกิจโดยอาศัยความชำนาญในด้านการบริการจัดการระบบขนส่งของบริษัทเพื่อให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าที่ต้องการเคลื่อนย้ายสินค้าในประเทศทางถนนด้วยรถบรรทุกหัวลากและหางลากอีกด้วย ปัจจุบันบริษัทมีรถบรรทุกหัวลากจำนวน 65 คัน และทีหางรถสำหรับต่อกับรถบรรทุกหัวลากเพื่อขนส่งสินค้าจำนวน 98 หาง โดยหางลากของบริษัทมีทั้งแบบก้างปลา ซึ่งออกแบบมาสำหรับใช้วางตู้คอนเทนเนอร์ และแบบพื้นเรียบที่สามารถใช้วางตู้คอนเทนเนอร์หรือวางสินค้าโดยตรงบนหางลาก การให้บริการเคลื่อนย้่ายสินค้าในประเทศของบริษัทนี้มีเส้นทางให้บริการจากโรงงานผู้ผลิตสินค้าไปยังจุดขนถ่ายสินค้าเพื่อเตรียมส่งออกจากประเทศ และจากจุดขนถ่ายสินค้าในการนำเข้าจากต่างประเทศมาสู่โรงงานหรือจุดหมายปลายทางต่างๆในประเทศ รวมถึงการเคลื่อนย้ายสินค้าจากต้นทางไปยังจุดหมายปลายทางต่างๆในประเทศตามที่ลูกค้าต้องการ โดยบริษัทมีจุดให้บริการรับขนส่งสินค้าในประเทศ ดังนี้
 • จุดบริการสุราษฎร์ธานี
  ตั้งอยู่ที่อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีการให้บริการการขนส่งทั้งระยะทางใกล้และระยะทางไกล โดยการขนส่งระยะทางใกล้จะใช้เวลาในการขนส่งไม่เกิน 1 วันได้แก่ การรับสินค้าจากโรงงานใน จ.สุราษฎร์ธานีเพื่อนำไปส่งยังท่าเทียบเรือหรือสถานีรถไฟในเขตจังหวัดเดียวกัน หรือนำไปส่งที่ท่าเรือในเขตภาคใต้ เช่น ท่าเรือภูเก็ต สำหรับการขนส่งระยะทางไกลจะใช้เวลาในการขนส่งเกินกว่า 1 วัน ได้แก่ การขนส่งสินค้าจากโรงงานใน จ.สุราษฎร์ธานีไปยังกรุงเทพฯ หรือจังหวัดอื่น ๆ และรับสินค้าจากจังหวัดปลายทางหรือบริเวณใกล้เคียงกลับมาส่งยังจังหวัดในเขตภาคใต้
 • จุดบริการพระราม 2
  ตั้งอยู่ที่พระราม 2 กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันมีการให้บริการขนส่งทั้งแบบระยะทางใกล้ได้แก่ การนำตู้คอนเทนเนอร์เปล่าไปรับสินค้าที่โรงงานในเขตแหลมฉบัง และนำสินค้าจากโรงงานมาส่งที่ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือคลองเตย และแบบระยะทางไกลโดยการนำตู้คอนเทนเนอร์เปล่าไปรับสินค้าในจังหวัดแถบภาคกลางและภาคตะวันออกแล้วนำสินค้ากลับไปส่งที่ท่าเรือแหลมฉบัง และท่าเรือคลองเตย
 • จุดบริการอื่นๆ
  นอกจากจุดให้บริการทั้ง 2 แห่งดังกล่าวแล้ว ภายในปี 2559 กลุ่มบริษัทยังมีแผนที่จะเปิดจุดให้บริการรับส่งสินค้าอีก 2 แห่ง ได้แก่ จุดให้บริการที่จังหวัดสงขลา เพื่อให้บริการรับส่งสินค้าในเส้นทางระหว่างท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรือสงขลาหรือท่าเรือปีนัง และจุดให้บริการที่จังหวัดอุดรธานี เพื่อให้บริการรับส่งสินค้าในเส้นทางระหว่างท่าเรือแหลมฉบังและจังหวัดอุดรธานี
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
02-473-7351
02-473-7374