คณะกรรมการบริษัท

นายกร ทัพพะรังสี
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
นายพงศ์พันธ์ คงกำเหนิด
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
นางจิตรมณี สุวรรณทูล
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
นางนารี บุญธีรวร
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
พล.อ. พอพล มณีรินทร์
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
นายกิตติ พัวถาวรสกุล
กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายวัญเทนันท์ เตชะมรกต
กรรมการ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นางสาวเนติรัด สังข์งาม
กรรมการ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม
กรรมการ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
02-473-7351
02-473-7374