ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อบริษัท บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท 0107556000434
ประเภทธุรกิจ บริการจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Provider) โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ธุรกิจ ได้แก่ การให้บริการจัดกาขนส่งระหว่างประเทศ และการให้บริการขนส่งในประเทศ
ทุนจดทะเบียน 140,000,000 บาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 105,000,000 บาท
จำนวนหุ้นสามัญ 420,000,000 หุ้น ราคาที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
ปีที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
11 พฤศจิกายน 2557
รอบปีบัญชี 1 มกราคม – 31 ธันวาคม
เว็บไซต์ www.nclthailand.com
e-mail address info@nclthailand.com
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ 0-2473-7351
โทรสาร 0-2473-7374

บุคคลอ้างอิง

1.ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2264-9090
โทรสาร: 0-2264-0789 - 90
2.ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานกฎหมายธนทรัพย์ 143/2 ซอยวัดสุวรรณคีรี ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์: 0-2434-3132
โทรสาร: 0-2434-3133
3.นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0-2009-9000
โทรสาร: 0-2009-9991
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
02-473-7351
02-473-7374