คณะผู้บริหาร

นายกิตติ พัวถาวรสกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายวัญเทนันท์ เตชะมรกต
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
แผนกให้บริการบริหาร
และจัดการขนส่งและพิธีการศุลกากร(FF)
นางสาวเนติรัด สังข์งาม
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
แผนกการเงินและบัญชี
นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
แผนกให้บริการขนส่ง
และกระจายสินค้าระหว่างประเทศ(NVOCC)
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
02-473-7351
02-473-7374