News

ผู้บริหารพบพนักงานประจำปี 2560

Back19 สิงหาคม 2560

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (NCL) ได้มีการจัดงานผู้บริหารพบพนักงานประจำปี 2560 ณ ห้องแกรนด์ฮาวเวิร์ด ชั้น 5 โรงแรมแกรนด์ฮาวเวิร์ด เวลา 12.00 – 16.30 น. ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง ทานอาหารร่วมกัน จากนั้นผู้คณะผู้บริหารได้เสวนากับพนักงาน โดยได้รับเกียรติจากคุณกิตติ พัวถาวรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ คณะผู้บริหาร เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสื่อสารระหว่างผู้บริหารระดับสูงและพนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและพนักงาน อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อให้พนักงานทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการนำพาบริษัทฯ ไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกัน

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
02-473-7351
02-473-7374