การประชุมผู้ถือหุ้น

  • เวอร์ชั่นภาษาไทย
  • English Version
เลือกปี
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560  
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560  
   
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560  
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560  
   
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560  
แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (แบบ ก.)  
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ประจำปี 2560 (แบบ ข.)  
แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (แบบ ค.)  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559  
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559  
   
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559  
แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559  
แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559  
แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้เสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท  
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558  
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558  
   
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558  
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558  
เลือกปี
2017 Annual General Meeting of Shareholder Download
Notice of the Annual General Meeting of Shareholders 2017  
   
The Criteria for Shareholders to Propose Agenda and/or To Nominate Candidates to be elected as Directors at the 2017 Annual General Meeting of Shareholder (AGM)  
2017 Annual General Meeting of Shareholder Agenda Proposal Form  
2017 Annual General Meeting of Shareholders Candidate Nomination Form  
2017 Annual General Meeting of Shareholders Profile of Nominated Person (Form C)  
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
02-473-7351
02-473-7374