โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 24/03/2559
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 3,097
  % การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 33.80

หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 14/03/2560 ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 2,836
  % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 100.00
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  นายกิตติ พัวถาวรสกุล 140,101,200 33.36
2.  บริษัท ร่วมทุน เค-เอสเอ็มอี จำกัด 57,692,100 13.74
3.  น.ส.ปิ่นรัก ประสิทธิศิริกุล 30,550,000 7.27
4.  น.ส.ฟ้าใส พัวถาวรสกุล 30,000,000 7.14
5.  นายวิศิษฎ์ ประสิทธิศิริกุล 6,522,500 1.55
6.  นางนวพร รัตนชัยกานนท์ 5,595,000 1.33
7.  นายมนต์ชัย สาทรสัมฤทธิ์ผล 4,880,000 1.16
8.  นายวรนันท์ ธินรุ่งโรจน์ 4,600,000 1.10
9.  นายไกรลาศ วงศ์สุรไกร 4,271,200 1.02
10.  นายวัญเทนันท์ เตชะมรกต 4,000,000 0.95
11.  น.ส.พรทิพย์ แซ่ลิ้ม 4,000,000 0.95
12.  น.ส.เนติรัด สังข์งาม 4,000,000 0.95
13.  นายสุขสันต์ กิตติภัทรพงษ์ 3,431,900 0.82
14.  นายอารยะ สุริหาร 3,105,000 0.74
15.  นายอภิชิต พรวรนันท์ 2,300,000 0.55
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
02-473-7351
02-473-7374