วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์การดำเนินงาน

วิสัยทัศน์

บริษัทกำหนดวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำในด้านการให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร โดยจะเป็นทางเลือกแรกและทางเลือกที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าและคู่ค้าของบริษัท

ภารกิจ

ภารกิจของบริษัท ได้แก่ การประกอบธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจรด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญและให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความจริงใจ พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางการค้าที่มีประสิทธิภาพทั่วโลก

เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ

เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ ได้แก่ การเป็นมืออาชีพในการช่วยลดต้นทุนด้าน
โลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าให้มากที่สุด

กลยุทธ์การดำเนินงาน

บริษัทได้จัดเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถไว้คอยให้บริการแก่ลูกค้า โดยสามารถนำเสนอบริการได้อย่างครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษาในการวางแผนและจัดหาวิธีขนส่งที่เหมาะสมที่สุด และการจัดการให้ลูกค้าสามารถขนส่งได้ตรงตามกำหนดเวลาภายใต้ต้นทุนที่ต่ำที่สุด รวมถึงมีการประสานงานกับพันธมิตรในต่างประเทศเพื่อให้สามารถกระจายสินค้าไปยังจุดหมายปลายทางในประเทศต่างๆ ได้ทั่วโลก
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
02-473-7351
02-473-7374